null Повишаване на уменията на заетите лица в УПМБАЛ София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД

 

Проект „Повишаване на уменията на заетите лица в   УПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, по  Процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“ на  Оперативна програма „Развитие на човешките    ресурси”, съфинансирана от Европейския социален  фонд на Европейския съюз

Обща цел

Проектното предложение на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД е насочено към повишаване на знанията и уменията и създаване на устойчива заетост за служители в "белия сектор" чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на заетите в нея лица да посрещнат динамичните промени в "белия" сектор и актуалните потребности на лечебното заведение. 

Специфични цели по проекта

Подобряване на изпълнението на служебните задължения на представителите на целевите групи, както и още по-високо качество на предлаганото лечение чрез повишени знания и умения.

Основни дейности по проекта

28 служители от УПМБАЛ - София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД ще преминат специализирани обучения, свързани с разширени знания и умения за новости в професията им и начина на лечение, на пациенти с кардиологични и свързани заболявания „Специфика и новости при лечение на пациенти с кардиологични и ендокринологични заболявания“. Планираните обучения ще обхванат 14 лекари и 14 медицински сестри от Стационарния блок, Клиника по вътрешни болести, отделенията по Кардиология, Интензивна кардиология, вътрешни болести, ендокринология. Специфичните обучения са разработени за всяка категория персонал (лекари и медицински сестри) и включват следните модули: 

Модул 1. Използване на лапароскопски интервенции; 

Модул 2. Режим за възстановяване на пациентите след лапароскопски интервенции;  

Модул 3. Нови техники и технологии за лечение на хирургични ендокринни заболявания;

Модул 4. Съвременни мултидисциплинарни методи за диагностика и профилактика при хипертония. 

Обучението ще бъде в дистанционна форма- чрез онлайн обучение.

Резултати

Ще бъде проведено обучение на 14 лекари и 14 медицински сестри от Стационарния блок, Клиника по вътрешни болести, отделенията по Кардиология, Интензивна кардиология, вътрешни болести, ендокринология.

Данни за проекта

Продължителност на проекта – 8 месеца

Обща стойност на проекта - 140 000.00 лв. 

БФП - 70 000.00 лв.

Собствено финансиране - 70 000.00 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС - 59 500 лв., съфинансиране от националния бюджет - 10 500 лв.

Дата на стартиране - 18.12.2019 г.

Дата на приключване - 18.08.2020 г.

 

Responsive Image