Болнично лечение

По клинични пътеки; Прием при вторични анемии или състояния, синдроми и заболявания, налагащи стационарно лечение, а невключени в КП; Оказване на здравна помощ за социално слаби лица с прекъснати здравноосигурителни права.

Icon Image

Грижа за социално слаби лица

Социално слаби лица с прекъснати здравноосигурителни права, при които се налага хоспитализация и лечение, породено от спешни състояния, определени в чл. 99 от ЗЗ –стойността на КП, АПр или КПр, определени в действащия НРД.

Icon Image

Болнично лечение

Лечение на пациенти със заболявания, които не са включени в клинична пътека или в амбулаторна процедура, с престой до 48 часа.

Icon Image

Рехоспитализирани по спешност

Болнично лечение на пациенти, лекувани по КП и рехоспитализирани по спешност (в срок до 30 дни) в лечебното заведение по същата КП или АПр. Когато броя, поредността или повтаряемостта на изпълнение не съответстват на утвърдените в действащия НРД стойности на КП или АПр.

Icon Image

Стационарно лечение с престой над 72 часа

Болнично лечение на пациенти със състояния, синдроми или заболявания невключени в клинична пътека, а налагащи стационарно лечение, с минимален болничен престой 72 часа.

Icon Image

Установяване на заболяване

Лечение на пациенти в състояния налагащи хоспитализация, при установяване на заболяването след диагностично уточняване, за което лечебното заведение няма договор с НЗОК и са преведени в други лечебни заведения - 500 лв.

Icon Image

Лечение на вторични анемии

Лечение на пациенти с вторични анемии, при които се налага преливане на кръв и кръвни съставки.

Интензивно лечение и спешна помощ

Оказване на спешна медицинска помощ или интензивно лечение с престой до 72 часа; Извършване на компютърна аксиална томография.

Icon Image

Интензивно лечение с престой до 72 часа

Пациенти, приети по спешност за интензивно лечение (с изключение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение), с престой до 72 часа, не отговарящи на изискванията за включване в КП.

Icon Image

След извършена оперативна интервенция

Интензивно лечение в Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на пациенти след извършена оперативна интервенция в същото лечебно заведение или хоспитализирани за заболявания, неотговарящи на критериите за включване в КП.

Icon Image

Спешна медицинска помощ

Оказване на спешна медицинска помощ на пациенти в спешните кабинети на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото.

Icon Image

Грижа за деца от приемни семейства

Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ - ежедневно, 24 ч. в денонощието, на деца от приемни семейства, в кабинетите на ДКБ на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото.

Icon Image

Компютърна аксиална томография

Извършване на компютърна аксиална томография /КАТ/ за диагностично уточняване на пациенти, прегледани в спешните кабинети на лечебното заведение, без последваща хоспитализация в същото.

Icon Image

Извършване на аутопсия

Извършване на патологоанатомична аутопсия на труп на пациент, починал в лечебното заведение

Responsive Image