Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост - кабинет № 24 и кабинет № 36 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.
Responsive Image