Отделение Клинична лаборатория

 

Клинична лаборатория е самостоятелна медицинска специалност, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява информация за ранна диагноза, контрол на болестния процес, ефекта от лечението и ефективна профилактика.

Отделение Клинична лаборатория към Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД притежава Трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“. На основание Наредба за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и е определена отлична оценка за срок от пет години.

Притежава и сертификати след оценка от Националната система за външна оценка на качеството (НСВОК) по всички програми.

Клиничната лаборатория разполага с модерна апаратура:

  • Хематологични анализатори - изследват се пълна кръвна картина с 18 показателя, включително хистограми.
  • Имунологични анализатори - изследват се хормони, туморни маркери, антитела феритин,  витамини, инсулин на принципа на хумилуминисценцията.
  • Автоматичен коагулометър – изследва се протомбиново време, активно протромбиново време, фибриноген, D-димер.
  • Биохимични анализатори – изследват се субстрати, ензими, индивидуални протеини, имуноглобулини, микроелементи.
  • Йонселективни анализатори – изследват се АКС, К, Na, хлор.
  • Изследване на урина – качествено и количествено, микроалбумин, пунктати и ликвор.
  • Извършват се изследвания на щитовидни, полови, туморни маркери - СЕА,СА-15-3, СА-19-9, Са-125, PSA, fPSA антитела, Витамин А, Витамин В12, феритин, инсулини.

Лабораторията извършва изследвания по клинични пътеки, по договор и срещу заплащане по ценоразпис.

 

Началник на Отделение Клинична лаборатория

 

д-р Ирена Маждракова

тел:  02/8059 218 e-mail: clab@upmbal-sofia.com

Изследвания: Лабораторна хематология и лабораторна цитология; Субстрати; Ензими; Имунологични изследвания; Хормони и туморни маркери/имуноензимен метод с ІМХ; Кръвосъсирване и фибринолиза; Урина и изпражнения; Пунктати;
Responsive Image
Responsive Image