Университетска Първа МБАЛ - София
"Св. Йоан Кръстител"

Болницата с богата история, традиции и успехи в работата.

Icon Image

Създаване

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Болницата е правоприемник на областната държавна болница, подчинена на Министерство на народното здраве.

Icon Image

История

През периода на съществуването си болницата преминава през различни етапи на развитие и наименования: Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница, Първа обединена районна болница София.

Icon Image

Днес

Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  работи в изключително силна конкурентна среда на болници със сходен предмет на дейност на територията на Столична община.

Icon Image

Здравноосигурителни дружества

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД има сключен договор със здравноосигурителни дружества. Пациентите  имат достъп до услугите на болницата, съгласно условията на техните здравноосигурителни пакети.

Icon Image

Национална здравна каса

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, обхващаш болничната помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

Icon Image

Столичната община

Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД има сключен договор със Столична община за осъществяване на медицинска дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.