ПОКАНА

за представяне на оферти от търговците на едро с лекарствени продукти, притежаващи разрешение за търговия на едро, получено по реда на глава девета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля за нуждите на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД да представите Вашите оферти в отдел „Обществени поръчки”, Административен блок, стая № 6 при лечебното заведение за доставката на следните неразрешени лекарствени продукти:

 
Koд по анатомо терапевтична химична класификация /АТС код/ Международно непатентно наименование, към което принадлежи продуктът /INN/ Лекарствена форма и количество на активното вещество
 
1 S01JA01 FLUORESCEIN AMP. 10%  (100MG/1ML) SOLUTION FOR INGECTION - 5 ML
2 N01AH01

FENTANYL

AMP. ING. 50 MCG/ML - 2 ML

За контакт: Мая Вълчева – управител на болничната аптека, 0887 599 284