null Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица в Първа МБАЛ-София ЕАД

 

На 04.04.2018г. "Първа МБАЛ - София" ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица в "Първа МБАЛ - София" ЕАД и партньорите - "Първа АГ болница „Св. София” EAД и "Пета МБАЛ-София" ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 351 заети лица в Първа МБАЛ- София ЕАД, Първа АГ болница Св. София и Пета МБАЛ-София ЕАД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Основните дейности по проекта са:

1.      Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 60 заети лица в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, Първа АГ болница „Св. София” и Пета МБАЛ-София-ЕАД.

2.      Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и 4 „Дигитална компетентност“ на 351 заети лица в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, Първа АГ болница „Св. София” и Пета МБАЛ-София-ЕАД.

Очакваните резултати по проекта са: 

1.    Предоставено професионално обучение на 60 заети лица в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, Първа АГ болница „Св. София” и Пета МБАЛ-София-ЕАД  и придобита II СПК по професия 723020 Болногледач, специалност 7230201 Здравни грижи;

2.    Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – английски и немски език на 309 заети лица в Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, Първа АГ болница „Св. София” и Пета МБАЛ-София-ЕАД;

3.    Предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 42 заети лица в "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД.

 

Обща стойност на проекта: 328 680 лв., от които 279 378 лв. европейско и 49 302

 

Проект № BG05M9OP001-1.021-0409-C01 „"Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица в "Първа МБАЛ - София" ЕАД и партньорите - "Първа АГ болница „Св. София” EAД и "Пета МБАЛ-София" ЕАД",  се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Responsive Image