null Ценоразпис Клинична лаборатория - 2023

   
Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител"
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ценоразпис на клиничната лаборатория

   


Лабораторна хематология и лабораторна цитология

Вземане на кръв /венозна или капилярна / с вакутейнер

3,00 лв.

Пълна кръвна картина/18 показателя/ с диференциално броене и хистограми

8,00 лв.

ДКК - микроскопско изследване

6,00 лв.

Морфология на еритроцити в капилярна или венозна кръв

6,00 лв.

Цитологични препарати от костен мозък

5,00 лв.

Скорост на утаяване на еритроцити /СУЕ/

3,00 лв.

Ретикулоцити

5,00 лв.

Д-димер

20,00 лв.

PCR тест за COVID-19

90,00 лв.

 


Кръвосъсирване и фибринолиза

Протромбиново време

6,00 лв.

Активно парциално тромбопластиново време/аРТТ/

6,00 лв.

Фибриноген

6,00 лв.

Тромбоцити

2,00 лв.

АКС-кръвно-газов анализ

10,00 лв.


Урина и изпражнения

Количествено изследване на белтък в урина

7,00 лв.

Количествено изследване на захар в урина

7,00 лв.

Количествено изследване на амилаза в урина

7,00 лв.

Качествено изследване на урина

7,00 лв.

Седимент на урина

5,00 лв.

Окултна кръв

5,00 лв.


Пунктати

Качествено изследване на пунктати

6,00 лв.

Количествено изследване на белтък в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Количествено изследване на  глюкоза в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Количествено изследване на  ЛДХ в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Цитологичен препарат

6,00 лв.

Клинично-химични изследвания

6,00 лв.


Субстрати

Глюкоза

5,00 лв.

ОГТТ - ортолуидинов тест /обременяване с глюкоза

8,00 лв.

Креатинин

5,00 лв.

Урея

5,00 лв.

Общ билирубин

5,00 лв.

Директен билирубин

5,00 лв.

Общ белтък

5,00 лв.

Албумин

5,00 лв.

Пикочна киселина

5,00 лв.

Холестерол

5,00 лв.

HDL-холестерол

5,00 лв.

Триглицериди

5,00 лв.

LDL-холестерол,

5,00 лв.

Фосфор

5,00 лв.

Желязо

5,00 лв.

К

6,00 лв.

Na

6,00 лв.

Кръво – захарен профил

8,00 лв.

Тропонинов тест

20,00 лв.

Калции

5,00 лв.

ЖСК

5,00 лв.

CRP

6,00 лв.

Мg

6,00 лв.

Cl

6,00 лв.

Феритин

16,00 лв.


Ензими

ASAT

5,00 лв.

ALAT

5,00 лв.

КК

5,00 лв.

КК-МВ

7,00 лв.

GGT

5,00 лв.

АФ

5,00 лв.

Алфа Амилаза

5,00 лв.


Имунологични изследвания

IgA

10,00 лв.

IgM

10,00 лв.

IgG

10,00 лв.


Хормони и туморни маркери/имуноензимен метод с ІМХ

CA 15-3

20,00 лв.

Пролактин

20,00 лв.

FT4

20,00 лв.

TSH

20,00 лв.

PSA

20,00 лв.

fPSA

20,00 лв.

Изследване на LE-клетки –микроскопско

7,00 лв.

Гликиран Хемоглобин-IbA1c

20,00 лв.

Тропонин-количествено определяне

20,00 лв.

Микроалбумин

18,00 лв.

TAT

20,00 лв.

МАТ

20,00 лв.

СА 19-9

20,00 лв.

СА 125

20,00 лв.

Инсулин

18,00 лв.

Витамин Д

30,00 лв.

Витамин В12

25,00 лв.

nCov IgG

28,00 лв

nCov IgG - персонал

10,00 лв

nCov IgM

28,00 лв.

nCov IgM - персонал

10,00 лв.
Responsive Image