null Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс:

О Б Я В А

            Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот - частна общинска собственост, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: по 1 кв. м. за поставяне на два броя кафе автомата и кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.

            Обекти и начална конкурсна цена:

            1. Площ от 1 кв. м. за поставяне на кафе автомат, находяща се на партера до Кардиологичния кабинет на УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 450 /четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС;

            2. Площ от 1 кв. м. за поставяне на кафе автомат, находяща се във фоайето на петия етаж на УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 450 /четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС;

            3. Кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 18 кв. м. – 400 /четиристотин/ лв. без ДДС.

            Конкурсът ще се проведе на 15.04.2024 г., от 11:00 ч. при закрито заседание в сградата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем - 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF или в касата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. включително, след представен документ за закупена конкурсна документация. Телефон за контакт: 02/8059263

Конкурсната документация се получава от 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 12.04.2024 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100.00 лв. /сто лева/ - Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС

Responsive Image