null Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс:

О Б Я В А

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: рекламни позиции за монтаж на монитори с рекламно - информационно предназначение в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

            Позициите за монтаж на монитори с рекламно - информационно предназначение са 14 /четиринадесет/ броя, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 21.08.2023 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6 при закрито заседание.

Срок на договора за отдаване под наем - 3 години.

Начална конкурсна месечна наемна цена

Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от първа до девета позиция включително е 100.00 /сто/ лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител;

Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от десета и единадесета позиция е 95.00 /деветдесет и пет/ лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител;

Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от дванадесета и тринадесета позиция е 85.00 /осемдесет и пет/ лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител;

Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от четиринадесета позиция е 80.00 /осемдесет/ лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител;

Оглед ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 01.08.2023 г. до 16.08.2023 г. включително, след представен документ за закупена конкурсна документация. Телефон за контакт: 02/80 59 263

Конкурсната документация се получава от 01.08.2023 г. до 16.08.2023 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 18.08.2023 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозитът за участие е в размера на 100.00 /сто/ лв. Депозитът се превежда по банковата сметка на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF.

Цена на конкурсната документация: 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС

Responsive Image