null Конкурс за заемане на свободни длъжности за лекари, специализанти в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, както следва:

Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, на основание Заповед № 376/20.06.2024г. на изпълнителния директор на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД

 

  О Б Я В Я В А:

Конкурс за заемане на една свободна щатна длъжност за лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести в Клиника по Ушно-носно-гърлени болести към УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Изисквания за длъжността:

 • Образователна – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз;

Длъжността се заема по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Ред за провеждане на конкурса:

 • Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • Събеседване;

Характер на работата:

Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на МЗ.

При провеждане на конкурса се вземат предвид:

 • средният успех от следването и от държавните изпити;
 • оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 • резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 • другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Кандидатите ще бъдат оценявани по определени критерии, отговарящи на съответни показатели /компоненти/, като всеки критерии, ще им носи определени точки от 1 /една/ до 5 /пет/.

За класиране на кандидатите се формира бал от всеки един от показателите /компонентите/.

Минимално допустим бал - 24 точки;

Максимален бал – 40 точки;

Критерии:

 1. Напълно отговаря на изискванията за длъжността – 5 точки;
 2. В голяма степен отговаря на изискванията за длъжността – 4 точки;
 3. В средна степен отговаря на изискванията за длъжността – 3 точки;
 4. В малка степен отговаря на изискванията за длъжността – 2 точки;
 5. Не отговаря на изискванията за длъжността – 1 точка;

Показатели /компоненти/:

 1. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити;
 2. Оценка по учебна дисциплина, най-близка до специалността, за която се кандидатства;
 3. Аналитична компетентност;
 4. Ориентация към резултати;
 5. Работа в екип;
 6. Комуникативна компетентност;
 7. Фокус към пациента;
 8. Професионална компетентност;

* Кандидатите при явяването на конкурса се легитимират с валиден официален документ за самоличност!         

* В случаите, когато е необходимо да се представи за сведение документ, удостоверяващ начина на пребиваване на лицата - чужденци, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, и не са с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, или с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут и които не са чужденци от българска народност;

Необходими документи за допускане до конкурс:

 • Диплома /академична справка/ за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и Приложение към диплома  /копие/;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация /копие/;
 •  CV - Европейски формат;
 • Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 • Заявление за участие по образец – получава се от Деловодството на лечебното заведение;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за лекарите, които са чужди граждани и не са гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария;

*Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на лекар, специализант по …..….”  

Характеристика на конкурсните длъжности може да бъдат получени от кандидатите при подаване на документите, до изтичане срока за подаването им.

Място за подаване на документите: УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, гр. София, бул. Патриарх Евтимий №37 – Деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, за периода от 26.06.202. до 26.07.2024г.. Телефон за контакт: 02/ 80 59 336

Документите на кандидатите ще бъдат подробно разгледани от комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на лечебното заведение. 

С кандидатите, одобрени по горепосочените документи, ще бъде проведено събеседване на 31.07.2024 г. в стая № 3, Административен блок на УПМБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, както следва:

Специализанти по Ушно-носно-гърлени болести 10.00 ч.

С подаване на документите за кандидатстване се счита, че кандидатите доброволно дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за позицията „Лекар, специализант” в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, при спазване на Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата но физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Responsive Image