null Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс:

О Б Я В А

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост - кабинет № 24 и кабинет № 36 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.

  • Кабинет № 24 - 18 кв. м. за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 36 - 18 кв. м. за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

Конкурсът ще се проведе на 08.12.2022 г., от 11.00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем - 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка или в касата на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

 Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263 – отдел „Обществени поръчки”.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16.00 часа на 07.12.2022 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100.00 лв. /сто лева/ - Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка, или на ръка в касата на УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС

Responsive Image