null Ценоразпис Клинична лаборатория - 2020

   
Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител"
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ценоразпис на клиничната лаборатория

   


Лабораторна хематология и лабораторна цитология

Вземане на кръв /венозна или капилярна / с вакутейнер

2,00 лв.

Пълна кръвна картина/18 показателя/ с диференциално броене и хистограми

8,00 лв.

ДКК - микроскопско изследване

6,00 лв.

Морфология на еритроцити в капилярна или венозна кръв

6,00 лв.

Цитологични препарати от костен мозък

5,00 лв.

Скорост на утаяване на еритроцити /СУЕ/

3,00 лв.

Ретикулоцити

5,00 лв.

Д-димер

18,00 лв.


Кръвосъсирване и фибринолиза

Протромбиново време

6,00 лв.

Активно парциално тромбопластиново време/аРТТ/

6,00 лв.

Фибриноген

6,00 лв.

Тромбоцити

2,00 лв.

АКС-кръвно-газов анализ

8,00 лв.


Урина и изпражнения

Количествено изследване на белтък в урина

7,00 лв.

Количествено изследване на захар в урина

7,00 лв.

Количествено изследване на амилаза в урина

7,00 лв.

Качествено изследване на урина

7,00 лв.

Седимент на урина

4,00 лв.

Окултна кръв

5,00 лв.


Пунктати

Качествено изследване на пунктати

6,00 лв.

Количествено изследване на белтък в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Количествено изследване на  глюкоза в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Количествено изследване на  ЛДХ в пунктат /ликвор

5,00 лв.

Цитологичен препарат

6,00 лв.

Клинично-химични изследвания

6,00 лв.


Субстрати

Глюкоза

5,00 лв.

ОГТТ - ортолуидинов тест /обременяване с глюкоза

8,00 лв.

Креатинин

5,00 лв.

Урея

5,00 лв.

Общ билирубин

5,00 лв.

Директен билирубин

5,00 лв.

Общ белтък

5,00 лв.

Албумин

5,00 лв.

Пикочна киселина

5,00 лв.

Холестерол

5,00 лв.

HDL-холестерол

5,00 лв.

Триглицериди

5,00 лв.

LDL-холестерол,

5,00 лв.

Фосфор

5,00 лв.

Желязо

5,00 лв.

К

6,00 лв.

Na

6,00 лв.

Кръво – захарен профил

8,00 лв.

Тропонинов тест

19,00 лв.

Калции

5,00 лв.

ЖСК

5,00 лв.

CRP

6,00 лв.

Мg

6,00 лв.

Cl

6,00 лв.

Феритин

16,00 лв.


Ензими

ASAT

5,00 лв.

ALAT

5,00 лв.

КК

5,00 лв.

КК-МВ

5,00 лв.

GGT

5,00 лв.

АФ

5,00 лв.

Алфа Амилаза

5,00 лв.


Имунологични изследвания

IgA

10,00 лв.

IgM

10,00 лв.

IgG

10,00 лв.


Хормони и туморни маркери/имуноензимен метод с ІМХ

CA 15-3

19,00 лв.

Пролактин

19,00 лв.

FT4

19,00 лв.

TSH

19,00 лв.

PSA

19,00 лв.

fPSA

19,00 лв.

Изследване на LE-клетки –микроскопско

7,00 лв.

Гликиран Хемоглобин-IbA1c

19,00 лв.

Тропонин-количествено определяне

19,00 лв.

Микроалбумин

15,00 лв.

TAT

19,00 лв.

МАТ

19,00 лв.

СА 19-9

19,00 лв.

СА 125

19,00 лв.

Инсулин

17,00 лв.

Витамин Д

30,00 лв.

Витамин В12

25,00 лв.

   
Responsive Image